Tam Tasdik

Yeminli Mali Müşavirlik 

1) Tam Tasdik Hizmeti

  • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda (yılda üçveya dört defa) denetim ekiplerimizle şirketinizde fiili denetimler yapılması,
  • Denetim sonuçlarının şirket yönetimine raporlanması,
  • Tam tasdik raporunun düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesi,


2) Katma Değer Vergisi (KDV)

  • İhracat istisnasından ve indirimli orandan kaynaklanan iade hakkıdoğuran işlem ve belgeler
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil - terkin işlemleri tasdiki
  • Gümrük Beyanname tasdiki


3) Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları

4) Vergi İncelemesi, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar